Baupox 100 ST - Mikrobeton Creativo

351,78 

Żywica epoksydowa Baupox 100 ST

OPIS PRODUKTU

BAUPOX 100 ST jest dwukomponentową, transparentną żywicą epoksydową na bazie bisfenolu A/F bez zawartości rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

  • Do impregnacji i gruntowania wysezonowanych podłoży betonowych i jastrychów cementowych
  • Do wykonywania warstw wyrównawczych oraz jastrychów polimerowych
  • Do wykonywania warstw podkładowych w systemach z posypką z naturalnego lub barwionego kruszywa kwarcowego
  • Do kotwienia elementów w różnego typu podłożach

UWAGA:  nie stosować do warstw wykończeniowych.

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych.

PODŁOŻE

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag.

Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie.

W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min. 1,5 N/mm2) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

WARUNKI APLIKACJI

– temperatura podłoża –  min. +10°C

– wilgotność względna powietrza – max. 75%

UWAGA : należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była  wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

MIESZANIE

BAUPOX 100 ST jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej.

Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max. 400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny – ok. 3-5 min.     W przypadku przygotowywania zapraw naprawczych, wyrównawczych oraz podkładowych do żywicy w trakcie jej mieszania należy dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza mineralnego.

PRZYDATNOŚĆ DO OBRÓBKI

W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 25-30 min.

  • Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
  • Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.
DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

W warunkach 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :

  • ruch pieszy – po 24 godzinach
  • obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach
  • całkowita odporność – po 7 dniach
INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami. Podane są one w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

Waga 10 kg